Општ опис

Електронски дневник (Е-Дневник) е проект на Министерството за Образование и Наука (МОН) кој има цел да ја подобри комуникацијата помеѓу наставниците и родителите, да овозможи брз и едноставен увид на информациите од дневникот од страна на наставниците во училиштето, да овозможи централизирани и брзи статистички анализи од МОН и останати државни институции итн.

Следете нѐ на FacebookАрхива


Често поставувани прашања – ЧПП

Прашања за наставник
1. Кога го отворив Е-Дневникот забележав дека сите податоци за наставници, паралелки, ученици, предмети, наставен план итн. се веќе внесени. Кој ги внел овие податоци?
2. Забележав дека некои ученици недостасуваат. Како може да се внесат овие ученици?
3. Како да се најавуваат наставниците кои предаваат во две или повеќе училишта?
4. Како да ја променам улогата доколку истовремено сум наставник и родител, наставник и педагог/психолог, наставник/родител и директор?
5. Како да ја променам лозинката?
6. Како да го користам Електронскиот дневник на Македонски, турски или албански јазик?

Прашања за родител
1. Како да пристапам до податоците за моето дете?
2. Кои се придобивките од Е-Дневникот за родителите?
3. Доколку сум родител на две или повеќе деца, што треба да направам за да имам пристап до податоците за сите деца со една мејл адреса?
4. Како да ја променам лозинката?
5. Каде се прикажани мејл адресите на наставниците?

Прашања за класен раководител
1. Како да преместам предмети со веќе одржани часови во постоечкиот распоред?
2. Внесување и промена на број на главна книга за секој ученик?
3. Кои податоци треба да ги внесам за да можат останатите наставници кои предаваат во паралелката да го користат Е-Дневникот?
4. Јас сум класен раководител на паралелка во која не предавам, а во Е-Дневник никаде не пишува дека сум класен раководител. Како да се реши овој проблем?
5. Како да избришам час од распоредот?
6. Како да внесам периодичен распоред?
7. Како да го променам крајниот датум на распоредот?
8. Што да направам доколку во мојата паралелка дојде до промена на наставник во текот на учебната година?
9. Како да го променам редоследот на предметите во мојата паралелка?

Прашања за ЕМИС администратори во училиштата
1. Пополнување на полињата ‘Шифра’ и ‘Опис’ кај паралелките во основните училишта во ЕМИС?
2. Пополнување на полињата ‘Шифра’ и ‘Опис’ кај паралелките во средните училишта во ЕМИС?
3. Како да се внесат наставници во училиште кое не им е матично, т.е. како да се внесат наставници кои предаваат во две или повеќе училишта?
4. Како да внесам наставници во Е-Дневник?
5. Како да внесам ученици во Е-Дневник?
6. Што да направам доколку некој ученик се префрлил во друго училиште или се отпишал од училиштето?
7. Што да направам доколку некој наставник прекинал со работа во училиштето, но и покрај тоа сеуште се појавува во Е-Дневник?
8. Што треба да се направи доколку дојде до промена на наставник во текот на учебната година?

Ова е страна за често поставувани прашања.

Сите прашања кои корисниците на Е-Дневникот ги поставиле по мејл или по телефон, а кои се корисни за останатите корисници на Е-Дневникот ќе бидат напишани тука.

Наставник
 1. Кога го отворив Е-Дневник забележав дека сите податоци за наставници, паралелки, ученици, предмети, наставен план итн. се веќе внесени. Кој ги внел овие податоци?
  • Секое училиште има по двајца обучени ЕМИС администратори кои ги внесуваат горенаведените податоци во ЕМИС системот. Прочитајте повеќе за ЕМИС на следниов линк.
 2. Забележав дека некои ученици недостасуваат. Кој треба да ги внесе овие ученици?
  • Сите референтни податоци во Е-Дневникот освен распоредот на часови се превземени од ЕМИС. Доколку податоците за наставници, паралелки или ученици не се целосни или се погрешни, Ве молиме известете ги ЕМИС администраторите од Вашето училиште да ги внесат/променат податоците.
 3. Како да се најавуваат наставниците кои предаваат во две или повеќе училишта?
  • Наставниците кои предаваат во две или повеќе (централни/подрачни) училишта нема потреба да се најавуваат на Е-Дневник со посебно корисничко име и лозинка за секое училиште во кое предаваат бидејќи со корисничкото име и лозинка од матичното училиште може да пристапуваат до Е-Дневниците во сите училишта во кои предаваат.
   Откако ќе се најават на Е-Дневник со корисничкото име од матичното училиште, за да имаат пристап до податоците за сите училишта во кои предаваат потребно ќе биде само да го сменат училиштето (во горниот десен агол) кај ‘Училиште’ од паѓачкото мени на начинот прикажан во сликата подолу:
  • За да може да се користи оваа функционалност потребно е ЕМИС администраторите од училиштето кое не им е матично да го внесат податокот во ЕМИС дека наставникот предава по соодветниот предмет во соодветните паралелки во училиштето како наставник од матичното училиште.
   (Детално објаснување како да се внесат наставници кои предаваат во две или повеќе училишта е прикажано подолу во прашањата за ЕМИС администратори).
 4. Како да ја променам улогата доколку истовремено сум наставник и родител, наставник и педагог/психолог, наставник/родител и директор?
  • Наставниците кои истовремено се родители и наставници, психолози/педагози и наставници или директори и наставници нема потреба да користат различни кориснички имиња и лозинки за да имаат повеќе улоги бидејќи корисниците на Е-Дневникот имаат можност со едно корисничко име и лозинка да променат улога.
   Откако ќе се најават на Е-Дневник наставниците може да ја променат улогата (во горниот десен агол) кај ‘Улога’ од паѓачкото мени на начинот прикажан во следната слика.
  • (Доколку се вработени во две или повеќе училишта кај ‘Училиште’ од паѓачкото мени може да го променат централното/подрачното училиште).
 5. Како да ја променам лозинката?
  • Прв начин. Доколку сте ја заборавиле, имате проблем или не можете да се најавете на Е-Дневник со добиената лозинка, изберете ја опцијата ‘ја заборавив лозинката‘ по што ќе Ви биде испратен линк за промена на лозинката на мејл адресата со која сте регистрирани на Е-Дневник.

  • Втор начин. Доколку сакате да ја променете веќе добиената лозинка, потребно ќе биде да го сторете следново:
   Најавете се на Е-Дневникот.
   Кликнете на Вашето корисничко име во горниот десен агол.
   Пред Вас треба да е прикажана форма со лични податоци. На дното на формата има три полиња. Внесете ги Вашата тековна лозинка, новата лозинка, новата лозинка повторно и зачувајте ги промените. Или погледнете ја сликата подолу:

 6. Како да го користам Електронскиот дневник на Македонски, турски или албански јазик?
  • Јазикот може да се промени преку горното мени кај Податоци > Лични податоци, т.е. во полето јазик изберете Македонски, турски или албански и кликнете на копчето Зачувај за да ги зачувате промените.
Родител
 1. Како да пристапам до податоците за моето дете?
  • Известете го класниот раководител на Вашето дете која мејл адреса би сакале да ја користете за најава на Е-Дневник, а откако класниот раководител ќе ја внесе Вашата мејл адреса во податоците за родителите во Е-Дневник ќе ви биде испратена вештачки генерирана лозинка со која ќе можете да се најавете на Е-Дневникот.
 2. Кои се придобивките од Е-Дневникот за родителите?
  • Е-Дневникот Ви овозможува увид во целокупната работа на паралелката така што може да видете опис на час за секој одржан час, како и увид во распоредот на Вашето дете. Исто така овозможен Ви е пристап до оцените и изостаноците на Вашето дете.
 3. Доколку сум родител на две или повеќе деца, што треба да направам за да имам пристап до податоците за сите деца со една мејл адреса?
  • Замолете ги класните раководители на Вашите деца да ја внесат Вашата мејл адреса во податоците за родителите за да можете да пристапете до информациите на Е-Дневник.
   Откако ќе добиете корисничко име и лозинка за едно од децата ќе можете да се најавете на Е-Дневник, а откако класните раководители на другите деца ќе ја внесат Вашата (т.е. истата) мејл адреса во податоците за родителите, нема да ви пристигнат нови кориснички имиња и лозинки и за другите деца, туку откако ќе се најавете на Е-Дневник со претходно добиените корисничко име и лозинка потребно ќе биде само да ја сменете улогата (во горниот десен агол) на начинот прикажан во следната слика.

 4. Како да ја променам лозинката?
  • Доколку сте ја заборавиле, имате проблем или не можете да се најавете на Е-Дневник со добиената лозинка, откако ќе кликнете на следниов линк: https://ednevnik.edu.mk/ може да ја изберете опцијата ‘ја заборавив лозинката‘ по што ќе Ви биде испратен линк за промена на лозинката на мејл адресата со која сте регистрирани на Е-Дневник.
 5. Каде се прикажани мејл адресите на наставниците?
  • Во горниот лев агол кај “Училиште” -> “Детали за наставниците” има листа со мејл адреси на наставниците кои предаваат на паралелката.
Класен раководител
 1. Преместување на предмети со веќе одржани часови во постоечкиот распоред.
 2. Внесување и промена на број на главна книга за секој ученик. Сега редоследот на учениците е според бројот на главната книга.
  Број на главна книга
 3. Кои податоци треба да ги внесам за да можат останатите наставници кои предаваат во паралелката да го користат Е-Дневникот?
  • Класниот раководител треба да го внесе распоредот на часови бидејќи само тој има привилегии да го стори тоа.
   При внесување на распоред имајте во предвид дека распоредот треба да почнува со понеделник и да завршува со недела, а може да трае и повеќе од една седмица. Не мора за секоја седмица да внесувате нов распоред ако знаете дека е ист распоредот.
   Сепак, препорачливо е наместо за целата учебна година или за целото полугодие да креирате распоред за секоја седмица или секој месец посебно, за да можете полесно да направете промени доколку има потреба.
 4. Јас сум класен раководител на паралелка во која не предавам, а во Е-Дневник никаде не пишува дека сум класен раководител. Како да се реши овој проблем?
  • Известете ги ЕМИС администраторите од Вашето училиште да го внесат податокот дека сте класен раководител на соодветната паралелка, т.е. во ‘предмети на паралелката’ да го внесат предметот „Одделенски/Класен час“ и да го штиклираат полето „Дали наставникот е класен?“ Откако ќе го сторат тоа ќе можете да креирате распоред и да внесувате податоци како класен раководител.Доколку ЕМИС администраторите од Вашето училиште го сториле горенаведеното но и покрај тоа не Ви е овозможено да внесувате податоци како класен раководител, известете го Тимот за корисничка поддршка на Е-Дневник преку контакт формата на следниов линк: http://ednevnik.edu.mk/?page_id=23
 5. Како да избришам час од распоредот?
  • За да избришете час од распоредот потребно ќе биде да го направете следново:
   означете го предметот од листата, изберете празен ред (тоа е првиот понуден избор на час) и зачувајте ги промените. Со тоа тој час нема да има предмет.
 6. Како да внесам периодичен распоред?
  • Во Е-Дневникот постои опција два распореди да се менуваат на определено време (1, 2, 3 или 4 седмици). Оваа опција се активира на следниов начин:
   - Внесете го првиот распоред и поставете го да важи од 01.09 до 30.06
   - Потоа, кликнете на копчето ‘Прикажи повеќе информации’ над распоредот.
   - Откако ќе Ви се отвори ‘Внеси недели за периодичен распоред’ изберете на колку недели сакате да се менува распоредот.
   - Потоа внесете го вториот распоред со важење од две недели после 01.09 до 30.06, и исто така изберете да се менува 2 недели.
   - Откако ќе го сторете горенаведеното двата распореди ќе се менуваат на две седмици.
 7. Како да го променам крајниот датум на распоредот?
  • Откако ќе кликнете на копчето Промени, и откако ќе внесете нов датум, потребно ќе биде (наместо на копчето Зачувај) да кликнете на копчето Промени датум за да се зачуваат промените.
 8. Што да направам доколку во мојата паралелка дојде до промена на наставник во текот на учебната година?
  • Доколку дојде до промена на наставник во текот на учебната година, за да се зачуваат претходниот наставник и податоците (оцени, изостаноци, опис на час…) што претходниот наставник ги внел во Е-Дневник за соодветниот период потребно ќе биде да направете поделба на распоредот за соодветниот период или да го променете крајниот датум на распоредот и да креирате нов распоред од датумот/неделата кога новиот наставник започнал со работа и потоа да го внесете нововработениот наставник (или наставникот на замена) во распоредот од датумот/седмицата кога започнал со работа.
  • Упатство како да направете поделба на распоредот е дадено на следниов линк: http://ednevnik.edu.mk/?p=643 а упатство како да го променете крајниот датум на распоредот е прикажано на следниов линк: http://ednevnik.edu.mk/?page_id=90#37
 9. Како да го променам редоследот на предметите во мојата паралелка?
  • На 3-та страница во ‘ПЛАН СПОРЕД КОЈ СЕ ИЗВЕДУВА НАСТАВАТА‘ десно од предметите во секој ред има ‘стрелки’ за нагоре/надолу со кои класниот раководител на соодветната паралелка може да го смени редоследот на предметите.
ЕМИС администратори
 1. Пополнување на полињата ‘Шифра’ и ‘Опис’ кај паралелките во основните училишта во ЕМИС ?
  • Во ЕМИС кај паралелките на училиштата (Училишта / Паралелки, преглед на соодветна паралелка), пополнете ги полињата ‘Шифра’ и ‘Опис’  на начинот прикажан на сликите подолу (‘II-a’ и ‘второ а’, соодветно), за да биде попрегледен приказот на паралелките во Е-Дневникот.Број на главна книга
 2. Пополнување на полињата ‘Шифра’ и ‘Опис’ кај паралелките во средните училишта во ЕМИС ?
  • Во ЕМИС кај паралелките на училиштата (Училишта / Паралелки, промена на соодветна паралелка), пополнете ги полињата ‘Шифра’ и ‘Опис’  на начинот прикажан на сликите подолу (‘II-2’ и ‘Гимназиско образование’,), за да биде попрегледен приказот на паралелките во Електронскиот Дневник.
 3. Како да се внесат наставници во училиште кое не им е матично, т.е. како да се внесат наставници кои предаваат во две или повеќе училишта?
  • За да имаат пристап до податоците за училиштето што не им е матично, потребно е ЕМИС администраторите од училиштето кое не им е матично првин во наставните планови во ЕМИС да го внесат податокот дека наставникот предава по соодветниот предмет како наставник од матичното училиште, т.е. во наставните планови за соодветните одделенија (во ЕМИС кај Училишта > Училишен наставен план и програми > Преглед на соодветниот наставен план > Наставници по предмети > Внеси наставник), а потоа и во соодветните паралелки (во ЕМИС кај Училишта > Паралелки > Преглед на соодветната паралелка > Наставници кои предаваат на паралелка > Додади наставник).
   Имајте во предвид дека наставниците не треба да бидат внесени во ЕМИС кај Наставен кадар > Наставници > Нов запис во училиштето кое не им е матично (туку само во наставните планови и во соодветните паралелки).
 4. Како да внесам наставници во Е-Дневник?
  • Доколку Вашето училиште им е матично потребно ќе биде првин да ги внесете во ЕМИС кај Наставен кадар > Наставници > Нов запис, а потоа и во наставните планови за соодветните одделенија (во ЕМИС кај Училишта > Училишен наставен план и програми > Преглед на соодветниот наставен план > Наставници по предмети > Внеси наставник) и во соодветните паралелки (во ЕМИС кај Училишта > Паралелки > Преглед на соодветната паралелка > Наставници кои предаваат на паралелка > Додади наставник).
 5. Како да внесам ученици во Е-Дневник?
  • Учениците од прва година треба да бидат внесени во ЕМИС кај Училишта –> Паралелки –> Преглед на соодветната паралелка –> Ученици на паралелката –> Внеси ученик. При пребарувањето  на учениците имајте во предвид дека сите ученици не се со статус завршено образование. Исто така треба да внимавате на голема и мала буква на кирилица и латиница. Доколку некој ученик го нема во листата за да го изберете а претходно сте ги пробале сите комбинации, потребно е да го внесете ученикот кај Ученици –> Лични податоци на ученици –> Нов запис.
 6. Што да направам доколку некој ученик се префрлил во друго училиште или се отпишал од училиштето?
  • На учениците што се префрлиле во друго училиште или се отпишале од училиштето потребно е да им го сменете статусот од валиден во ‘избришан податок’ или ‘отпишан’. Учениците чиј статус е ‘отпишан’ нема да се појавуваат во Е-Дневникот.
 7. Што да направам доколку некој наставник прекинал со работа во училиштето, но и покрај тоа сеуште се појавува во Е-Дневник?
  • На наставниците кои веќе не се вработени во училиштето, го менуваат своето работно место, одат во пензија или се на породилно отсуство или боледување, потребно е да им го сменете статусот од валиден во пасивен податок (во ЕМИС кај Наставен кадар –> Наставници, во наставните планови за соодветните одделенија и во соодветните паралелки).
 8. Што треба да се направи доколку дојде до промена на наставник во текот на учебната година?
  • Доколку дојде до промена на наставник во текот на учебната година потребно е првин на претходниот наставник да му го сменете статусот (од валиден во пасивен податок во ЕМИС) во наставните планови за соодветните одделенија и во соодветните паралелки, а доколку наставникот веќе не предава во училиштето потребно е да му се промени статусот и кај ‘Наставен кадар’ > ‘Наставници’. Нововработениот наставник (или наставникот на замена) треба да биде внесен во нов запис во наставните планови за соодветните одделенија и во соодветните паралелки. Потоа, бидејќи Е-Дневник не го регистрира датумот на пријава и одјава од ЕМИС, за да се зачуваат претходниот наставник и податоците (оцени, изостаноци, опис на час…) што претходниот наставник ги внел во Е-Дневник за соодветниот период, потребно е класните раководители на соодветните паралелки да направат поделба на распоредот за соодветниот период или да го променат крајниот датум на распоредот и да креираат нов распоред од датумот/неделата кога новиот наставник започнал со работа и потоа да го внесат нововработениот наставник (или наставникот на замена) во распоредот од датумот/седмицата кога започнал со работа.
  • Упатство како да се направи поделба на распоредот е дадено на следниов линк: http://ednevnik.edu.mk/?p=643 а упатство како да се промени крајниот датум на распоредот е прикажано на следниов линк: http://ednevnik.edu.mk/?page_id=90#37

8 одговори на “Често поставувани прашања – ЧПП”

 1. Jovica вели:

  ova e nesto mnogu dobro

 2. Анонимен вели:

  Се е добро.Само што се јавува голем проблем околу тоа емаил адресите на родителите.
  Емаил адресите се предадени на учениците, и тиа дали ги доставуаат дома тоа е знак прашалник ?
  Исто така браво за Администраторите за големиот труд што го вложиле !

  Поздрав и се најубаво

 3. Lidija вели:

  Pocituvani,
  Prvo da ve pofalam kako Vlada i kako tim. Sekoja cest!!! Ova e pocetok, no mnogu lesno se odstranuvaat tehnickite precki ( bidejki 1sum ing imam poznavanja)
  Vo e-dnevnikot na moeto dete ima vneseno samo raspored na casovi i vo tekovnata nedela naslovite na lekciite sto se obrabotuvaat sekoj cas po sekoj predmet.
  Prasanje:
  1. Zosto nemem objaveno nastaven plan ( po sekoj predmet) po koj se raboti so moeto dete, a na web velite deka itreba da imam takva informacija?
  2. Zosto ne se pocituva rasporedot vo realnosta, bidejki ne soodvetstvuvaat izrabotenite zadaci vo ucebnicite i tetratikite so rasporedot o e-dnevnikot?
  3. Zosto ne gi gledam komentarite od nastavnikot kako e sovladan materijalot od moeto dete in na sto treba da obrnam posebno vnimanie pri rabota vo domasni uslovi?
  4. Zosto nemam kontakt e-mail od site nastavnici koi se vkluceni vo obrazovniot proces na moeto dete?
  Vo momentov vo O.U.Stiv Naumov – Skopje, ima samo ednonasocna komunikacija od U.O. kon roditelite, a ne dvonasocna, i od roditelite kon edukatorite. Zosto mi e potreben e-dnevnik togas, jas go gledam profilot posle 17h koga se vrakam od rabota, a vo ucilisteto veke nema nikoj za da mozam da go komuniciram?
  Se nadevam deka ke dobijam odgovor postavenite prasanja.
  Pozdrav,
  Lidija

 4. anonimen вели:

  ova e mnogu dobro

 5. SH.F.Q. Abdyl Frasheri-Bogovinje вели:

  Pozdrav mnog cestitki za ovoj proekt, barem sega qe bideme po transparentni i po objektivni so nashta rabota kako nastvnici, ne interesira dali e tocno deka idnata godina 2012/2013 klasicnite dnevnici ne qe se upotrebuvat, qe se uptrebat samo elktronskite dnevnici. Mnogu pozdrav od OU Abdil Fraseri-Bogovinje

 6. svetle вели:

  Licno smetam deka e navistina dobra rabota no dokolku se koristat i obicnite dnevnici smetam deka nastavnicite samo ke pisuvat ,a vreme za vistinska rabota so ucenicite ke nema.

 7. Branko Stojanovski вели:

  Pocituvani,
  Me interesira kako roditelite se najavuvaat na ednevnik. Jas kako klasen rakovoditel gi vnesov nivnite email adresi, no me interesira dali treba jas da ja aktiviram ovaa usluga, ili pak tie kje dobijat poraka so nivnite login informacii, pa samite kje se najavat.

  • Админ вели:

   Почитуван,

   Ве известуваме дека нема потреба ништо да активирате бидејќи после внесувањето на мејл адресите на родителите во Е-Дневник системот автоматски испраќа кориснички имиња и лозинки на соодветните мејл адреси.

   Но, доколку има родители чии мејл адреси се внесени во податоците за родителите а и покрај тоа сеуште немаат добиено корисничко име и лозинка, потребно ќе биде да им испратете нова лозинка, т.е. да кликнете на копчето Нова лозинка во делот каде што сте ги внеле мејл адресите.

   Доколку и после тоа родителите немаат добиено корисничко име и лозинка известете не за кои родители/мејл адреси станува збор за да провереме подетално во што е проблемот и да Ви испратеме кориснички имиња и лозинки за нив.

Напиши одговор на Jovica