Општ опис

Електронски дневник (Е-Дневник) е проект на Министерството за Образование и Наука (МОН) кој има цел да ја подобри комуникацијата помеѓу наставниците и родителите, да овозможи брз и едноставен увид на информациите од дневникот од страна на наставниците во училиштето, да овозможи централизирани и брзи статистички анализи од МОН и останати државни институции итн.

Следете нѐ на FacebookАрхива


Соопштение за сите класни раководители

Објавено на 4 јуни, 2015 во Новости - Нема коментари

Почитувани класни раководители,

Ве известуваме дека во страната Листа на ученици од вертикалното навигационо мени е имплементирана нова функционалност. Наставниците кои се класни раководители на паралелки со наставен јазикразличенод македонски (албански, турски,…) ќе имаат можност да го внесат името и презимето на ученикот и родителот и на(албански, турски,…) јазик.

Ве информираме дека веќе внесените податоци за име и презиме на ученикот и родителот во ЕМИС системот во Е-Дневникот се превземени во соодветното поле за внес на податоците на македонски јазик. Доколку податоците во ЕМИС се веќе внесени на албански/турски јазик тогаш класните раководители на паралелките ќе треба да направат промена на овие податоци такашто во колоната за македноски јазик ќе биде внесено името и презимето на македонски јазик, а во колоната за албански/турски јазик ќе бидат внесени податоците на албански/турски јазик.

lista_na_ucenici

Внесувањето на овие податоци и на македонски јазик и на наставниот јазик на ученикот ќе овозможат креирање на комплетно двојазично свидетелство за ученикот преку Е-Дневник системот.

 

Соопштение за сите класни раководители

Објавено на во Новости - Нема коментари

Почитувани класни раководители,

Ве известуваме дека на страната за внесување на родителите за учениците од Вашата паралелка – Родители се имплементирани две нови функционалности.

Првата функционалност е за испраќање на мејл известување до сите родители за кои имате внесено мејл адреса. Со притискање на копчето Испрати мејл до сите родители Вие можете да ги известите сите родители за следната родителска средба или друга активност истовремено.

Другата функционалност е можноста за внес на двајцата родители за секој ученик, такашто за секој родител може да се внесат неговите мејл адреса и телефонски број со што се овозможува и двајцата родители/старатели на ученикот да имаат можност за пристап до Е-Дневникот на ученикот преку сопствената мејл адреса и да добиваат СМС известувања на нивниот телефонски број.

Класниот раководител на паралелката откако ќе ги внесе податоците за првиот родител/старател за ученикот, може да ги внесе податоците и за вториот родител/старател со притискање на копчето Додади родител и пополнување на потребните податоци: име и презиме (задолжително) и телефонски број (опционално). Откако и вториот родител/старател на ученикот ќе биде внесен во системот, класниот може да ја внесе и неговата мејл адреса со притискање на копчето Промени во делот за внес на мејл адреса.

Сите податоци за двајцата родители име, презиме, мејл адреса, тел. број и јазик за смс известување може да бидат променети од класниот раководител во било кое време преку копчето Промени во соодветниот дел.

dvajca_roditeli

Соопштение за сите директори и инспектори

Објавено на во Новости - Нема коментари

Почитувани директори и инспектори,

Ве известуваме дека во Е-Дневник системот дополнително се имплементирани уште две нови страни кои овозможуваат едноставно следење на редовната работа на наставниците во Е-Дневникот. До новите страни Внесени оцени од наставник и Заведени часови од наставник директорите и инспекторите можат да пристапат преку табот Податоци од главното мени.

На страната Внесени оцени од наставник се прикажуваат сите оцени внесени во Е-Дневникот од страна на избраниот наставник, во сите паралелки во кои предава, за разгледуваната учебна година.

vneseni_oceni

На страната Заведени часови од наставник се прикажуваат сите часови заведени од страна на избраниот наставник во сите паралелки во кои предава за период од шест недели. Вие можете да ги прегледате внесените часови од наставникот за цела учебна година со притискање на копчињата Претходна и Следна недела.

zavedeni_casovi

Со имплементацијата на овие страни се олеснува следењето на работата на наставниците во Е-Дневникот од страна на директорите и инспекторите бидејќи се овозможува пристап до внесените податоци во сите паралелки за сите ученици, односно за повеќе учебни недели.

Исто така имплементирана е и страната Статистички преглед на изостаноци достапна за сите директори и инспектори преку табот Статистики од главното мени.

На оваа страна е прикажан бројот на изостаноци по паралелки, ученици и предмети со најмногу изостаноци на ниво на паралелка, како и бројот на изостаноци, ученици и предмети со најмногу изостаноци на ниво на училиште.

statistika_izostanoci1statistika_izostanoco2

Соопштение за сите наставници

Објавено на во Новости - Нема коментари

Почитувани наставници,

Ве известуваме дека во Електронскиот Дневник на страната за внесување на изостаноци – Преглед на изостаноци се имплементирани две нови функционалности.

Првата функционалност е за внесување забелешка за оддржаните часови без внесување на изостанок такашто секој наставник може да внесе забелешка само за неговиот час. Со имплементирањето на оваа функционалност се овозможува внесување на податокот за недисциплина на час за одреден ученик, без притоа да мора ученикот да биде запишан како отсутен.

zabeleska_za_casot

Другата функционалност е можноста за внесување на изостанок без тип (оправдан/неоправдан) од страна на предметните наставници во паралелката. Секој предметен наставник може да внесе изостанок без тип за ученикот кој не е присутен на неговиот час со притискање на копчето Внеси отсутен, селектирање на отсутните ученици и зачувување на истите преку копчето Зачувај без тип. Внесените изостаноци без тип се обележани со жолта боја.

zacuvaj_bez_tip

Класниот раководител на паралелката може да ги регулира изостаноците со притискање на внесениот изостанок и селектирање на копчето Зачувај оправдан или Зачувај неоправдан од прикажаниот дијалог прозорец.

bez_tip_klasen